Ban giám hiệu

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi 
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

1. Hiệu trưởng: ThS. NCS. Trần Kim Tuyền

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo điều 10 quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

b) Chủ tài khoản của trường.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường.

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua và khen thưởng.

- Công tác tài chính, tài sản của nhà trường và các dự án.

- Công tác xét học bổng, khen thưởng và miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên.

- Công tác quan hệ với các bộ ngành, địa phương và quốc tế.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị:

- Phòng Tài chính - Kế toán,

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

e) Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

2. Phó Hiệu trưởng: ThS. Hồng Thị Thanh Thủy

a) Phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo chính quy và thường xuyên; liên kết đào tạo; chính trị tư tưởng và công tác quản lý học sinh sinh viên;

b) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Hiệu trưởng vắng mặt tại cơ quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Tuyển sinh chính quy, thường xuyên và liên kết;

- Hoạt động đào tạo chính quy và thường xuyên.

- Duy trì tiến độ đào tạo chính quy và thường xuyên.

- Chính trị tư tưởng và công tác quản lý học sinh sinh viên

- Hội thi liên quan đến nhà giáo và học sinh sinh viên.

- Xác nhận liên quan đến học sinh sinh viên.

- Quan hệ với các bộ ngành, địa phương, các đơn vị và cá nhân thuộc công việc phụ trách.

- Công tác nâng cao chất lượng nhà giáo.

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị:

- Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm,

- Phòng Đào tạo.

- Phòng Công tác Học sinh – sinh viên.

- Các khoa: Điện – Điện lạnh; Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí chế tạo; Cơ khí Ô tô; Công nghệ thực phẩm; Kinh tế; Sư phạm giáo dục nghề nghiệp; Khoa học cơ bản.

e) Ký thay Hiệu trưởng các văn bản (công văn, thông báo, kế hoạch, giấy mời, báo cáo, xác nhận,...) thuộc công việc phụ trách; Kiểm tra và ký nháy các văn bản liên quan đến tài chính thuộc các đơn vị phụ trách hoặc những văn bản khác (Quyết định, tờ trình, công văn, kế hoạch, báo cáo, ...) tham mưu cho Hiệu trưởng ký.

f) Tham mưu Hiệu trưởng những công việc phát triển chung của nhà trường

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Hiệu trưởng: ThS. Hoàng Thị Thu Sương

a) Phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng; Khảo thí; Công tác thanh tra, kiểm tra; Nghiên cứu khoa học; Hợp tác quốc tế; Truyền thông và chuyển giao công nghệ.

b) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Hiệu trưởng vắng mặt tại cơ quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Kiểm định; đảm bảo chất lượng giáo dục

- Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học

- Hợp tác quốc tế và dự án ODA.

- Hội nghị, hội thảo khoa học

- Quan hệ với các bộ ngành, địa phương, các đơn vị và cá nhân thuộc công việc phụ trách.

- Khảo thí.

- Thanh tra, kiểm tra đào tạo.

- Lần vết, khảo sát HSSV khi tốt nghiệp, khảo sát các doanh nghiệp,...

- Xây dựng tài liệu, học liệu, giáo trình.

- Truyền thông và lưu trữ nguồn dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, videos tổ chức các sự kiện,...), văn bản đăng webs.

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị:

- Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí

- Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

- Phòng thư viện

- Trung tâm bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

e) Ký thay Hiệu trưởng các văn bản (công văn, thông báo, kế hoạch, giấy mời, báo cáo,...) thuộc công việc phụ trách; Kiểm tra và ký nháy các văn bản liên quan đến tài chính thuộc các đơn vị phụ trách hoặc những văn bản khác (Quyết định, tờ trình, công văn, kế hoạch, báo cáo, ...) tham mưu cho Hiệu trưởng ký.

f) Tham mưu Hiệu trưởng những công việc phát triển chung của nhà trường

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

4. Phó Hiệu trưởng: CN Nguyễn Thọ Chân

a) Phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực cơ sở vật chất; Trang thiết bị; Xây dựng; Vật tư thực tập; Phòng cháy chữa cháy; Cảnh quan nhà trường; Ký túc xá. 

b) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành nhà trường theo ủy quyền khi Hiệu trưởng vắng mặt tại cơ quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

- Giám sát xây dựng cơ sở 2 và các vấn đề liên quan

- Sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị (Các hệ thống điện, nước, âm thanh, ánh sáng, camera, phòng học, bàn, ghế,....)

- Quản trị và cảnh quan (hệ thống cây xanh,...).

- Phòng cháy chữa cháy.

- Kiểm tra, đề xuất Hiệu trưởng mua trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất,...

- Kiểm tra, giám sát vật tư thực tập

- Kiểm kê tài sản cố định và công cụ dụng cụ.

- Hoạt động tại cơ sở 2 (đào tạo, ký túc xá, giữ xe, ....)

- Các đề án, dự án liên quan đến xây dựng, thiết bị.

d) Chỉ đạo và theo dõi kiểm tra các đơn vị: 

- Phòng Quản trị thiết bị.

- Cơ sở 2.

e) Ký thay Hiệu trưởng các văn bản (công văn, thông báo, kế hoạch, báo cáo,...) thuộc công việc phụ trách; Kiểm tra và ký nháy các văn bản liên quan đến tài chính thuộc các đơn vị phụ trách hoặc những văn bản khác (Quyết định, tờ trình, công văn, kế hoạch, báo cáo, ...) tham mưu cho Hiệu trưởng ký.

f) Tham mưu Hiệu trưởng những công việc phát triển chung của nhà trường

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Xem 21719 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ bảy, 17 Tháng 3 2018 14:16