Sơ đồ tổ chức

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi 
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

I. Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng nghề TPHCM:

sodotruongcdnhcm 3

II. Cán bộ chủ chốt từng phòng/Khoa/Trung tâm/Đòan thể:

A. Ban Giám Hiệu:

1. Hiệu trưởng: ThS. NCS. Trần Kim Tuyền

2. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách hoạt động đào tạo): ThS. Hồng Thị Thanh Thủy

3. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Đảm bảo chất lượng/NCKH): ThS. Hoàng Thị Thu Sương

4. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Cơ sở 2, Quản trị thiết bị): CN. Nguyễn Thọ Chân

B. Các Phòng chức năng:

1. Phòng Đào tạo: 

Trưởng phòng: ThS. Phan Kỳ Quan Triết

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

KS. Huỳnh Xuân Nghiệp

2. Phòng Hánh chính - Tổ chức:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Minh Tuyến

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Hòa

CN. Đặng Thị Tuyết Mai

3. Phòng bảo đảm chất lượng và khảo thí:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Thông

Phó Trưởng phòng: KS. Nguyễn Hiệp

4. Phòng Công tác HS-SV: 

Q.Trưởng phòng: CN. Vũ Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng: CN. Trần Thị Thúy Hằng

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

Trưởng phòng: CN. Lưu Thị Hương

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Mai Loan

6. Phòng Quản trị Thiết bị:

Trưởng phòng: ThS. Phạm Mạnh Dũng

Phó Trưởng phòng: CN. Cao Thị Thu Hiền

7. Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học: 

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Quốc Tuấn

Phó Trưởng phòng: 

CN. Nguyễn Thị Bích Vân

CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy

C. Trung tâm:

1. Trung Tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ việc làm:

Trưởng trung tâm: ThS. Phạm Thị Châu Hương

Phó trưởng trung tâm: 

2. Trung Tâm Bồi dưỡng KNN và Quan hệ doanh nghiệp:

Giám đốc: ThS. NCS. Phan Thị Đăng Thư

D. Các Khoa chuyên môn:

1. Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp: 

Trưởng khoa: ThS. Phan Vũ Nguyên Khương

Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Mai Hoàng Thảo

2. Khoa Cơ khí Chế tạo:

Trưởng khoa: ThS. Trần Quản Quốc

Phó Trưởng khoa:

3. Khoa Cơ khí Ô tô:

Trưởng khoa: ThS. Huỳnh Công Thương

Phó Trưởng khoaThS. Nguyễn Xuân Hà

4. Khoa Công nghệ Thông tin: 

Trưởng khoa: ThS. Trần Triều Tôn

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thanh Phong

5. Khoa Công nghệ Thực phẩm:

Trưởng khoa: 

Phó Trưởng khoaThS. Lê Hoàng Thanh Vy

6. Khoa Điện công nghiệp:

Trưởng khoa: ThS. Trần Phương Nam

Phó Trưởng khoa: KS. Phạm Văn Trọng

7. Khoa Điện tử: 

Trưởng khoa: ThS. NCS. Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng khoa:

8. Khoa Kinh tế:

Trưởng khoa: ThS. Hoàng Thị Thu Sương

Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Thị Lệ Phương

9. Khoa Khoa học Cơ bản: 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

Phó Trưởng khoaCN. Nguyễn Minh Quân

       CN. Nguyễn Ngọc Cam

E. Các Đoàn thể:

1. Hội Cựu chiến binh:

Chủ tịch CCB: CN. Vũ Mạnh Hùng

2. Công Đoàn:

Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

Phó Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Phạm Mạnh Dũng

3. Đoàn Thanh Niên:

Bí thư Đoàn trường: CN. Huỳnh Nhật Duy

Phó Bí thư: KS. Nguyễn Việt Hải

4. Hội Sinh viên:

Chủ tịch Hội sinh viên: KSNguyễn Việt Hải

Phó Chủ tịch Hội sinh viên: CNTrần Hoài Ân

F. Đảng bộ/Chi bộ

 -  Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng nghề TPHCM:

1. Ban thường vụ:

- Đồng chí Trần Kim Tuyền - Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy- Phó Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Hoàng Thị Thu Sương - Ủy viên

2. Chi bộ:

Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Tài chính  - Kế toán và Phòng Quản trị thiết bị

1. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân - Bí thư chi bộ 1 

2. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai Phó Bí thư chi bộ 1

Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào Tạo, Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm

1. Đồng chí Trần Hoài Ân - Bí thư chi bộ 2

2. Đồng chí Phan Kỳ Quan Triết - Phó Bí thư chi bộ 2

Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí, Khoa Kinh Tế và Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Bí thư chi bộ 3

Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện Tử, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Khoa học Cơ bản

1. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi Bí thư chi bộ 4

2. Đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Bí thư chi bộ 4

Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Cơ sở 2, Khoa Công nghệ Ô tô và Khoa Công nghệ Thực phẩm

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Bí thư chi bộ 5

2. Đồng chí Nghiêm Thị Thoa - Phó Bí thư chi bộ 5

Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Khoa Cơ khí Chế tạo và Khoa Điện - Điện lạnh

1. Đồng chí Trần Phương Nam - Bí thư chi bộ 6

2. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó Bí thư chi bộ 6

3. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền - Chi ủy viên

G. Hội đồng trường-Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Được thành lập theo:

- Quyết định số: 18362/QĐ-SLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2018 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng trường, công nhận Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số: 77/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường;

- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường;

- Giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ mẫu này bổ nhiệm hiệu trưởng;

- Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách Hội đồng trường:

1. Ông Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Đào tạo, Thư ký Hội đồng;

Các thành viên hội đồng:

3. Bà Hoàng Thị Thu Sương - Phó Hiệu trưởng

4. Bà Hồng Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng

5. Ông Nguyễn Thọ Chân - Phó Hiệu trưởng

6. Bà Nguyễn Thị Trà Mi - Chủ tịch Công đoàn;

7. Bà Trần Hoài Ân - Giảng viên;

8. Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Đàm bảo chất lượng và khảo thí;

9. Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó trưởng khoa Cơ khí Ô tô;

10.Ông Trần Phương Nam - Trưởng khoa Điện - Điện lạnh;

11. Ông Huỳnh Nhật Duy - Bí thư Đoàn thanh niên;

12. Ông Phan Kỳ Quan Triết - Trưởng phòng đào tạo;

13. Bà Lưu Thị Hương - Phó trường phòng Tổ chức hành chính;

14. Ông Nguyễn Minh Tuyến - Trưởng phòng Tổ chức hành chính;

15. Ông Huỳnh Quốc Tuấn - Trường phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

16. Bà Ngô Mỹ Chi - Trưởng phòng Quản trị thiết bị;

17. Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng ban thanh tra nhân dân, giảng viên;

18. Ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên;

19. Bà Đặng Thị Tuyết Mai - Phó trưởng phòng Hành chính tổ chức;

20. Ông Trấn Quản Quốc - Trưởng khoa Cơ khí chế tạo;

21. Ông Nguyễn Thái Bình - Trưởng khoa Điện tử;

22. Bà Phan Vũ Nguyên Khương - Trưởng khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp;

23. Ông Trần Triều Tôn - Trưởng khoa Công nghệ thông tin;

24. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng khoa công nghệ thực phẩm;

25. Ông Đặng Minh Sự - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xem 21412 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ ba, 11 Tháng 12 2018 03:38