Thời khoá biểu

Thời khóa biểu lớp học lại VHPT - Áp dụng từ 19/11/2018
Thời khóa biểu các lớp nghề Quốc tế - Áp dụng từ 19/11/2018
Thời khóa biểu các lớp Liên thông - Áp dụng từ 19/11/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 16, 17, 18 tại Cơ sở 1 - Áp dụng từ ngày 19/11/2018
Thời khóa biểu các lớp khóa 16, 17, 18 tại Cơ sở 2 - Áp dụng từ ngày 19/11/2018
Thời khóa biểu lớp học lại VHPT - Áp dụng từ 12/11/2018
Thời khóa biểu các lớp nghề Quốc tế - Áp dụng từ 12/11/2018
Page 1 of 11